Voordelen van F-500 EA

Cruciale voordelen voor veiligheid, millieu en economie


Betere Veiligheid

Met als focus hulpdiensten

"Veiligheid" is de essentiële factor voor brandweeroperaties. In operationele situaties moet de situatie eerst worden onderzocht, bekeken en beoordeeld. Gebeurtenissen vallen vaak zodanig weg dat het operationele management snelle beslissingen moet nemen.


Aangepaste maatregelen moeten vooral gericht zijn op de veiligheid van de hulpdiensten. Geredde mensen kunnen alleen in veiligheid worden gebracht als de taken succesvol worden uitgevoerd.

F-500 EA verbeterd de veiligheid van alle betrokkenen en kan daarom ook worden omschreven als een "investering in het leven". De essentiële basis van deze overweging is de zogenaamde "brandweergevaartheorie".

Verminderde verspreiding van vuur
Veel werkwijzen bieden een uitgebreidere bescherming

In het blusproces, waarbij F-500 EA wordt gebruikt, wordt een straalpijp gebruikt - volgens DIN EN 15182 deel 2. In tegenstelling tot zogenaamde multifunctionele straalpijpen volgens DIN EN 15182 deel 3, die een vaste sproeihoek hebben, resulteren straalpijpen in een kleinere gemiddelde druppeldiameter. Op deze manier wordt de warmteoverdracht naar het F-500 EA-watermengsel ondersteund. F-500 EA als bevochtigingsmiddel bevordert het verkleinen van de effectieve druppeldiameter. Daarom heeft het mengsel een koeleffect dat twee tot drie keer hoger is dan water zonder additieven.

Dit resulteert in een snelle, intensieve interventie in de brandsituatie en vermindert aldus het risico van de verspreiding van de brand - mogelijk ook die van een zogenaamde "flash-over".

F-500 EA heeft de eigenschap om het dieper indringen van vuur in stoffen te voorkomen. Als het blusmiddel correct wordt aangebracht, bevochtigt het alleen de brandende materialen en voorwerpen. Dit kan met name het risico van branduitbreiding door opgeslagen materialen en opgeslagen brandbaar afval beperken.

Voor speciale verticale branden, bijvoorbeeld branden van gevels, kan het gebruik van de F-500 EA het risico bij brandoverslag verminderen. Doorslaggevend hierbij is de bevochtiging van de nog niet brandende isolatiematerialen. Er is dus een echte "impregnering" die beschermt tegen snelle ontsteking.

Vermindert respiratoire toxines en rookdeeltjes
Snelle verwijdering redt levens

In geval van brand is de beschikbare zuurstof niet voldoende voor volledige verbranding - er worden ademhalingsgifstoffen aangemaakt. De twee bekendste gifgassen zijn koolstofdioxide en koolmonoxide. Gechloreerde dioxines zoals tetrachlorodibenzodioxine, die PVC (polyvinylchloride) branden vormen, zijn ook bijzonder gevaarlijk.

Als een persoon dit giftige gas in een brandkamer met 0,5 procent koolmonoxide slechts 6 minuten inhaleert, kan dit het leven kosten van de persoon.

Snelle interventie in het verbrandingsproces leidt tot een vermindering van gifgassen en rookdeeltjes. Wat van toepassing is op koolmonoxide, is ook van toepassing op waterstofcyanide (blauwzuur), waterstoffluoride (waterstoffluoride), stikstofgassen en andere giftige, irriterende en bijtende gassen, evenals kankerverwekkende stoffen zoals benzo-a-pyreen.

Voor de hulpdiensten zelf, die gedurende hun hele beroepsleven met deze gevaren in aanraking komen, draagt het gebruik van de F-500 EA ook bij aan de veiligheid op het werk.

Als gevolg van de manier waarop brandbestrijdingskankerverwekkende stoffen worden behandeld op de plaats van gebruik , is het mogelijk om de gezondheidsbelasting op de lange termijn enorm te verminderen.

Geen chemische gevarenclassificatie
Toekomstbestendig bij gebruik

F-500 EA-concentraat is pH-neutraal. Er zijn geen speciale chemische gevaren verbonden aan F-500 EA (geen gevarenclassificatie volgens de verordening betreffende gevaarlijke stoffen). De vorming van chemicaliën wordt verminderd door F-500 EA te gebruiken. Dit geldt ook voor het blussen van branden van lithium-ion batterijen. Door de intensieve interventie bij de ontleding en brandreactie wordt minder fluorwaterstofzuur geproduceerd.

Volgens VwVwS 1999 in de versie van 2005 is het blusmiddel F-500 EA met maximaal 3% bijmenging met water geclassificeerd als niet gevaarlijk voor water (WGK 0), aangezien de F-500 EA zelf watergevaarklasse 1 (WGK 1) heeft. Dit is de laagste watergevaarklasse die mogelijk is voor oppervlakteactieve stoffen.

F-500 EA heeft ook geen andere schadelijke langetermijneffecten, is niet kanker verwekkend en niet schadelijk voor een foetus.

Beter zicht
Minder rook voor meer zichtbaarheid

F-500 EA onderdrukt snel het vuur, verlaagt de temperatuur in de brandkamer en vermindert zo de hoeveelheid gasvormige reactieproducten en rook. Dit verbetert het zicht in het vuurgebied zeer snel.

Dankzij de snelle verbetering van het zicht is het risico op letsel lager en kunnen vermiste personen sneller worden gevonden.

.

Extra warmtereducering
Verminderd het risico op letsel voor hulpdiensten

Door F-500 EA te gebruiken, wordt de temperatuur in de verbrandingskamer ver onder het waterkookpunt verlaagd. Dampvorming begint bij 70 graden Celsius, wat aanzienlijk eerder is dan conventioneel blussen met water. Dit zal leiden tot een lager risico van verwondingen aan de hulpdiensten. Denk aan: verbranding van de handen, of het risico van verbranding bij onbeschermde personen die bij de brand betrokken zijn. Door de vorming van waterdamp is de bloedsomloop belasting van de hulpdiensten aanzienlijk lager.

Elektrische veiligheid
Geen hogere elektrische geleidbaarheid dan water

F-500 EA heeft geen hogere elektrische geleidbaarheid dan water.

De afstanden gespecificeerd in DIN VDE 0132 voor het gebruik van straalpijpen in elektrische systemen kunnen ook worden toegepast tot een mengsel van 1 procent F-500 EA met onze F-500 turbospuitpistolen VENTURI 75-C of 130-C. Een overeenkomstig FGH-testrapport over het voldoen aan de vereisten voor de toelaatbare lekstromen met en zonder F-500 EA als blusmiddeltoevoegsel is verkrijgbaar.

Snellere en veiligere redding
Elke seconde telt

Wanneer gewonde personen worden gered, is een snellere en veiligere redding mogelijk dankzij het betere zicht in de brandzone en een lagere temperatuur in de brandzone. Dit tijdsvoordeel speelt ook een belangrijke rol in de veiligheid van de hulpdiensten. Vanwege de kortere blustijden is er ook minder fysieke belasting voor alle betrokkenen. Rookemissies worden ook aanzienlijk verminderd, omdat water in combinatie met F-500 EA al waterdamp vormt vanaf 70 graden Celsius.

Beperking van het risico op opnieuw onsteken
Bewezen herontsteking beperking

Bij branden van vaste organische brandbare materialen bevochtigt de F-500 EA het brandmateriaal en dringt het in het oppervlak. Op deze manier wordt de minimale verbrandingstemperatuur niet bereikt - er is geen herontsteking.

In geval van vloeistof brand en met name met een vlampunt boven kamertemperatuur, vermindert het emulgerende effect het risico van herontsteking.

In het geval van branden van lichte-metalen zoals magnesium of aluminium-magnesiumlegeringen, wordt de reactiewarmte zeer snel van het vuur verwijderd, zodat eventuele knalgas wordt voorkomen.

In lithium-ion batterijen wordt vanwege de hoge koelcapaciteit de reactiewarmte die zich in de batterijen ontwikkelt onderdrukt.

Verminderd explosiegevaar
Koeling kan explosies voorkomen

Als het risico op een explosie wordt verergerd door de duur van blootstelling aan hete brandgassen op gasleidingen of gasflessen, gaat het gebruik van F-500 EA dit tegen. Dit is met name te danken aan het sterke koeleffect van het F-500 EA-watermengsel..

Lager risico op instorting
Drievoudige thermische binding beschermt gebouwen

Bij brand neemt het risico op instorting aanzienlijk toe door de langdurige blootstelling aan hitte en vlammen op de constructie van een gebouw. Dit geldt voor zowel staal- als dakconstructies (vooral voor spijkers/nagel verbindingen).

F-500 EA-watermengsel heeft ongeveer drie keer zoveel warmtebinding als water. Dit kan zowel voor directe brandbestrijding als voor het koelen van brandmuren in brandcompartimenten worden gebruikt. Het risico op instorting is daarom aanzienlijk verminderd.

Gaat angstreacties tegen van mensen die gered worden
Minder angst betekent grotere kans op redding

Als een ontsnapping uit de gevarenzone niet mogelijk lijkt, treden vaak angstige reacties op bij de mens.

Rook en rookvorming belemmeren het zicht in de brandruimte. F-500 EA grijpt in bij de vlamreactie van een brand en minimaliseert roetvorming door middel van radicale insluiting. Door snel in te grijpen in de brandsituatie, wordt ook de temperatuur van de brandruimte verlaagd.

Op deze manier wordt het zicht in de brandruimte aanzienlijk verbeterd en worden zo de angstreacties van mensen om gered te worden tegengegaan. Struikelblokken - in tegenstelling tot het gebruik van schuim - worden beter herkend. Op deze manier worden extra risico's op letsel bij het redden van opgesloten personen verminderd. De temperatuur in de brandruimte is lager, wat ook geldt voor de waterdamp die wordt veroorzaakt door het bluseffect. Dit stelt de hulpdiensten in staat om een professionele en effectieve aanpak te hebben.

Detecteert mogelijke struikelblokken
Gevaar herkend, gevaar afgewend

Door geen schuim te gebruiken, kunnen potentiële gevaren zoals oneffenheden in de vloer of rioolinlaten kunnen worden gedetecteerd. Letselrisico's nemen af - de beveiliging van de hulpdiensten neemt toe.

Grotere worp van de straal
20 procent meer afstand dan schuim voor een veiligere toenadering

Volgens het bedrijf AWG Fittings GmbH gooit een zwaar schuimpijp schuim met een verschuimingsratio van ca. 12 - 15, bij een druk van 5 bar op de schuimpijp ca. 23 m ver. De straalpijpen die kunnen worden gebruikt bij de F-500 EA bereiken ongeveer 28 m onder dezelfde omstandigheden - bij 5 bar druk op de straalpijp en een volumestroom van ongeveer 200 l / min. Dit is een winst van ongeveer 20 procent in werplengte.

De volle straal met hoge slagkracht en werplengte dient als bescherming tegen grote warmtestraling bij het benaderen van het vuur. Dan kan een bepaalde afstand tot het hete vuurobject worden gehandhaafd met de volledige straal en tegelijkertijd kan de warmte worden vastgehouden. Het eigenlijke blusproces zal echter plaatsvinden met de sterk warmtebindende sproeistraal.

Verminderde impact op het milieu

Vriendelijk voor de mens, dier en natuur


In ecologische zin omvat de term 'milieu' lucht, water en bodem. Gevaren voor het milieu zijn ook directe gevaren voor mensen en dieren die in het milieu leven.

Een brand op zichzelf is altijd extreem belastend voor het milieu. Om schade te beperken, is niet alleen de juiste keuze van een blusmiddel noodzakelijk, maar moet ook rekening worden gehouden met de milieu-eigenschappen en de milieuvriendelijkheid van het blusmiddel. Het gebruik van de F-500 EA maakt snellere en effectievere interventie mogelijk op de plaats van de brand. Deze verhoogde blusprestaties met een lager bluswaterverbruik verminderen de impact op het milieu. Versneld blussen vermindert luchtvervuiling door rook en roet. De hoge koelcapaciteit van de F-500 EA en de vermindering van de ontbrandbaarheid van brandstoffen maken het ook mogelijk de schadebranden te beperken. Dit kan verdere gevolgschade aan het milieu voorkomen.

De F-500 EA wordt gekenmerkt door zijn zorgvuldige gedrag ten opzichte van het milieu. Alle ingrediënten kunnen worden beschouwd als milieuvriendelijk en worden beoordeeld als gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 306 & 301b. In tijden van dramatische klimaatverandering vervult ons blusmiddel de bijbehorende - steeds grotere - taken en ondersteunt het duurzaam behoud van leefomgevingen.

Lucht
Minder vervuilende stoffen in rook en vuur

Vanwege de hoge blusprestaties is sneller blussen mogelijk. De tijdsperiode gedurende welke de brand verontreinigende stoffen kan vormen, is ernstig beperkt, zodat de brand minder giftige en irriterende gassen produceert. Als gevolg van de werking van de micellen van het F-500 EA-watermengsel op het radicale ketenmechanisme van de verbranding, wordt de vorming van roet en andere pyrolyseproducten van de brand aanzienlijk verminderd. De bijbehorende vervuiling van de atmosfeer wordt daarbij ook verminderd.

Water
Niet gevaarlijk voor water bij normale menghoeveelheid tot 3%


F-500 EA vermindert de oppervlaktespanning van water. Dit is een ander belangrijke eigenschap van het blusmiddel. Zoals elke oppervlakteactieve stof mag de F-500 EA echter niet zomaar met water worden gemengd, tenzij het een dispersieproces is - waarvoor F-500 EA uitdrukkelijk is goedgekeurd. F-500 EA is volledig oplosbaar in water.


In overeenstemming met de vereisten voor het testen op ecotoxicologie, werd de F-500 EA getest op zijn effecten op acute aquatische toxiciteit, chronische aquatische toxiciteit, biologische afbreekbaarheid in zowel zout water als zoet water, bacteriële toxiciteit en bioaccumulatiepotentieel. De vastgestelde gegevens staan op het veiligheidsinformatieblad.


De watergevaarklasse van F-500 EA werd door het SGS Institut Fresenius met WGK 1 als concentraat geclassificeerd. Een lagere watergevaarklasse is niet mogelijk voor oppervlakteactieve stoffen.


Volgens VwVwS 1999 in de versie van 2005, is het blusmiddel F-500 EA met maximaal 3% bijmenging met water voor succesvolle brandbestrijding geclassificeerd als niet-gevaarlijk voor water (WGK 0), aangezien de F-500 EA zelf watergevaarklasse 1 heeft. De ecologische processen in bodem en water worden niet significant beïnvloed. F-500 EA is beoordeeld als gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 306 & 301b.

Bluswater
Tot 80% waterbesparing

Water is een belangrijke grondstof op aarde. Desondanks wordt deze grondstof grotendeels gebruikt om branden te blussen.

Vanwege zijn buitengewoon hoge blusprestaties vermindert de F-500 EA het water dat nodig is voor het blussen met maximaal 80 procent - vergeleken met conventioneel blussen met water zonder additieven of schuim.

Grondwater
Water is leven

Het milieurisico van de F-500 EA is laag. Door de aanzienlijk kortere blustijden - door de snellere koeling - wordt water aanzienlijk bespaard. Dit vermindert de hoeveelheid van vervuild bluswater aanzienlijk.

Vervuiling van grondwater (zoet water), stromend water (zoet water) of zeewater (zout water) door vervuild vuurwater leidt tot dramatische ecologische effecten - en moet altijd worden vermeden.

Opmerking: onder alle omstandigheden moet de autoriteit die verantwoordelijk is voor het afvalwater - de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij het weglopen in een rioleringssysteem - worden geïnformeerd. Indien nodig moet het veiligheidsinformatieblad worden meegeleverd en moet de coördinatie worden uitgevoerd.

Grond
Veroorzaakt geen bodemverontreiniging

De F-500 EA heeft een LG PO / W-waarde van 2. Dit betekent dat er geen aanwijzingen zijn voor bioaccumulatie. De bacteriële toxiciteit is laag. Exacte gegevens staan op het veiligheidsinformatieblad.

Brand containment
Beperkt gevolgschade aan het milieu

Vanwege de hoge koelcapaciteit bij gebruik van de F-500 EA kan de verdere verspreiding van een ebrand effectief worden tegengegaan. F-500 EA vermindert de ontbrandbaarheid van brandstoffen en beperkt het risico van branduitbreiding. Dus Structurele brandbeveiliging bij brandgebeurtenissen kan bijvoorbeeld worden ondersteund door muren actief te besproeien met het F-500 EA-watermengsel.

Naast de economische aspecten wordt verdere mogelijke gevolgschade aan het milieu vermeden en worden hulpbronnen behouden.

Afval
Ecologisch door en door

F-500 EA is geen "gevaarlijk afval" in de zin van de relevante EU-richtlijnen. Daarnaast zorgt de houdbaarheid van 15 jaar ervoor dat het blusmiddel vaak eerder gebruikt wordt dan afgevoerd moet worden.

Grotere efficiëntie

Snel, efficiënt en effectief

In tijden van zeer beperkte budgetten moeten nieuwe aankopen altijd worden gerechtvaardigd met een weloverwogen
kosten-batenverhouding. Dit geldt ook voor professionele brandweer, bedrijfsbrandweer en vrijwillige brandweer.

F-500 EA is het universele blusmiddel, dat een ongekende rijkdom aan voordelen biedt voor mensen, dieren, natuur en gebouwen. Het kan eenvoudig worden gebruikt zonder de blustechnologie te veranderen en is daarom onmiddellijk klaar voor gebruik. F-500 EA blust zeer effectief en extreem snel, met tot drie keer de blusprestaties in vergelijking met water zonder additieven. Dit leidt tot een sterk verkorteblustijd. De intensieve brandinterventie vermindert schade en dus kosten. Het middel, dat over een lange periode houdbaar is, is ook bijzonder zuinig met hulpbronnen - tot 80% minder water is vereist bij gebruik.

Het volgende laat in detail zien dat de F-500 EA extreem zuinig is en dat het algehele evenwicht veel beter is dan alle andere producten op de markt.

F-500 EA maakt het verschil.

Een universeel blusmiddel
De grootste variëteit blijft berekenbaar

F-500 EA kan worden gebruikt in vele soorten branden .

De F-500 EA biedt al zijn voordelen voor ongeveer 98% van alle branden, omdat deze zijn geclassificeerd in de klassieke brandklasse A en in stoffen die vloeibaar worden tijdens de brand, zoals plastic. Dit zijn niet alleen in het algemeen vaste organische ontvlambare stoffen, maar ook stoffen die zich in een speciale vorm bevinden zoals: hooi, stro, katoen, afval, rubber, bruinkool en turf.

Brandbare vloeistoffen - vooral die met een vlampunt boven de normale temperatuur - kunnen ook effectief en veilig worden gedoofd met F-500 EA als de juiste applicatietechnologie wordt gebruikt vanwege de inkapseling van ontvlambare vloeibare deeltjes (emulgerende werking).

Brandbare gassen: gasflessen kunnen intensief worden gekoeld omdat de warmteoverdracht van een warm oppervlak naar het F-500 EA-watermengsel zeer groot is.

Brandbare metalen: Zelfs met metaalbranden - behalve alkalimetalen - bereiken door middel van F-500 EA een goed bluseffect.

Vetten: Bij frituurbranden zorgen het snelle koeleffect en het SAFE-effect van de F-500 EA voor een goed bluseffect via de sproeikop van de brandblusser.

Een speciale toepassing en een unieke effectiviteit heeft de F-500 EA bij het blussen en voorkomen van ontledingsreacties bij branden van lithium-ion batterijen.

Bij gebruik van de F-500 EA, hoeft slechts één blusmiddel beschikbaar te zijn voor succesvol blussen bij bijna alle branden. Hierdoor kunnen de kosten worden berekend en bespaard.

Minimaliseert het waterverbruik tot 80%
Behoud van grondstoffen en kostenreductie

Water is het belangrijkste levensmiddel op onze planeet. Desalniettemin wordt het, vanwege het hoge koeleffect, gebruikt om de meeste branden te blussen. Dit koeleffect, ook wel blusprestaties genoemd, wordt zo sterk ondersteund door de toevoeging van F-500 EA aan het water dat - in vergelijking met conventionele blusmiddelen - tot 80 procent van de waardevolle hulpbron kan worden bespaard. Om hetzelfde vuur te blussen, is slechts de helft tot een vijfde van de hoeveelheid water nodig. Het blusmiddel in de vorm van water kan beter worden gebruikt met F-500 EA.

Een kleinere hoeveelheid water - noodzakelijk voor brandbestrijding - veroorzaakt ook een significante vermindering van het te verwijderen en eventueel verontreinigde bluswater. Dit leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen.


Verbeterde tactische blusprestaties
Tot driemaal het blussend effect met dezelfde hoeveelheid water

Wanneer gemengd met water, bereikt de F-500 EA ongeveer twee tot drie keer het bluseffect - vergeleken met water zonder additieven. Hiermee worden de tactische blusprestaties van een brandweerauto verdubbeld of verdrievoudigd.

Dit betekent dat een kleinere brandweerwagen met F-500 EA-mengsel dezelfde tactische waarde kan hebben in termen van blusprestaties als een grote brandweerwagen of, omgekeerd: de hoeveelheid bluswater kan met dezelfde tactische operationele waarde worden verminderd zonder dat de blusprestaties worden verminderd. Dit is belangrijk voor brandweerkorpsen die een brandweerwagen hebben met een kleinere brandwatertank - zoals een TSF-W of een MLF. Zelfs met beperkte waterbronnen zoals bij vegetatiebranden of bij ongevallen op snelwegen is het hogere bluseffect een groot voordeel. De F-500 EA is dus een ongekend alternatief voor gegarandeerd blussucces, zonder in veel gevallen een grotere brandweerwagen te hoeven aanvragen. Dit bespaart tijd en geld.

Bestaande blustechnologie kan gebruikt worden
Succesvol zonder speciale aparatuur

De F-500 EA wordt gebruikt met dezelfde bestaande brandblustechnologie die ook wordt gebruikt bij het gebruik van water. De bijmenging van het voertuig kunnen ook zonder beperking worden gebruikt. Natuurlijk moet worden opgemerkt dat het doseerapparaat is aangepast aan de stroom van de straalpijp zodat de zuigkracht wordt gegarandeerd. Voor een straalpijp volgens DIN EN 15182-2 met een volumestroom van 235 l / min, moet een Z2-bijmenging worden gebruikt. Om het blusmiddel de welbekende hoge blusprestaties te laten ontwikkelen, moet bij voorkeur een straalpijp worden gebruikt. Er hoeft verder geen speciale uitrusting te worden aangeschaft.

Een upgrade zou het gebruik van onze nu veel gebruikte F-500 turbospuitpistolen VENTURI 75-C of 130-C zijn, onder andere voor gebruik bij snelle- en beginnende branden. Het geïntegreerde afzuigsysteem voor het F-500 EA-concentraat elimineert de speciale constructie van de toevoerleiding.

Laag verbruik van blusmiddel
Lage mengpercentages met snel succes

F-500 EA wordt gekenmerkt door een lage menghoeveelheid. Tegelijkertijd zorgen mogelijke verkorte blustijden voor een extra vermindering van het verbruik van F-500 EA in het mengsel van water en blusmiddel.

F-500 EA wordt meestal als volgt toegevoegd voor effectieve en succesvolle brandbestrijding:

0,1 tot 1 procent bijmenging voor branden van vaste organische ontvlambare stoffen (brandklasse A) en 3 procent bijmenging voor branden van polaire en niet-polaire ontvlambare vloeistoffen (brandklasse B), ontvlambare licht-metalen zoals AL-MG-legeringen (in sommige gebieden brandklasse D), brandende vetten (brandklasse F) en brandende en exotherme lithium-ion batterijen.

Gebruik bespaart tijd
Kostenbesparing door kortere blustijden

Vanwege de hoge blusprestaties leidt brandbestrijding met de F-500 EA sneller en effectiever naar het doelwit. Dit is niet alleen belangrijk voor professionele brandweer, maar vooral op het gebied van vrijwillige brandweer.

In Nederland zijn er ongeveer 250.000 brandmeldingen per jaar, het aantal branden ligt al 15 jaar op dit niveau, maar het aantal vrijwillige brandweerkorpsen is in deze periode met ongeveer 10% gedaald. Bovendien valt een groot deel van deze brandmissies binnen de, voor de vrijwillige brandweer, slecht bezette tijden van 6.00 tot 18.00 uur per week.

Inerttijden worden geminimaliseerd vanwege het snelle bluseffect van de F-500 EA. Vrijwillige brandweerlieden keren sneller terug naar hun werkplek en compensatiebetalingen voor het verlies van inkomsten van de hulpdiensten worden verlaagd. blustijden leiden ook tot lagere fysieke stress.

Damage control
Intensieve brandinterventie -> verminderde schade

Door de F-500 EA te gebruiken, kun je heel snel en intensief binnendringen in het vuur. Dit vermindert de schade veroorzaakt door de gevolgen van de brand. Hoge saneringskosten voor het verwijderen van brandschade en extra kosten voor een grotere hoeveelheid verontreinigd bluswater of grond of grondwater verontreinigd met giftige schuimen kunnen worden vermeden en bouwsystemen kunnen sneller weer in gebruik worden genomen. Dit heeft een positief effect op verzekeraars, verzekerden en in commerciële bedrijven vanwege kortere of geen uitvaltijden voor het behoud van banen. Gevolgschade veroorzaakt door rook en roetvorming wordt ook verminderd.

Verminderd het risico vanherontsteking
Rust voor de brandwacht

Vanwege de geoptimaliseerde bevochtiging bij het toevoegen van F-500 EA, wordt ook het risico op herontsteking verminderd. Mogelijk hebt u alleen een kortere of geen brandwacht nodig.

Houdbaar tot 15 jaar
Langdurig en duurzaam

Het F-500 EA-concentraat heeft een minimale houdbaarheid van 15 jaar in ongeopende containers als het wordt opgeslagen bij een opslagtemperatuur tussen 0 graden Celsius en 60 graden Celsius. Omdat het blusmiddel statistisch gezien eerder opgebruikt is in plaats van dat het afgevoerd moet worden vanwege de zeer hoge opslagstabiliteit, worden de vervolgkosten voor de vervanging geminimaliseerd. Als de temperatuur onder het vriespunt ligt, gebruikt u de F-500 EA op dezelfde manier als bluswater.

Geen corrosiebevorderdende eigenschappen
Neutrale pH voorkomt het risico op corrosie

Het F-500 EA-concentraat is pH-neutraal. Om deze reden verandert het de pH van het water niet en kan het worden gebruikt in gebieden waar corrosie een groot gevaar vormt - zoals in kerncentrales. De brandweer gebruikt armaturen van aluminiumlegeringen. F-500 EA tast deze armaturen niet aan in tegenstelling tot schuim dat oppervlakteactieve stoffen bevat.

Kalkaanslag vermijden
Geen verstopping in fittingen

In het geval van wasmiddelen in het alkalische gebied bestaat er in principe een risico op afzettingen door de interactie met de mineralen in het gebruikte bluswater (kalk). Als deze afzettingen loskomen, kunnen ze in het ergste geval leiden tot een stroombeperking of zelfs verstopping van de fijne sproeikanalen van een straalpijp.

Omdat de F-500 EA niet alkalisch is, is er geen risico op kalkafzetting (korstvorming) in de fittingen en wordt ook het risico op verstopping door losgeraakte afzettingen vermeden.

Lagere verwijderingskosten
Schoon afvoeren

Omdat F-500 EA geen schuim vormt, de pH-waarde neutraal is en is geclassificeerd als watergevaarklasse 1, zijn de verwijderingskosten lager.

Opmerking: onder alle omstandigheden moet de autoriteit die verantwoordelijk is voor afvalwater en de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden geïnformeerd als deze in een rioleringssysteem terechtkomt. Indien nodig moet het veiligheidsinformatieblad worden meegeleverd en moet de coördinatie worden uitgevoerd.

Geen tijdsverlies bij ingrijpen bij de brand
Klaar voor onmiddelijk gebruik i.c.m turbospuitpistool VENTURI

Met onze F-500 turbospuitpistolen VENTURI 75-C en 130-C kan het F-500 EA-blusmiddelconcentraat worden toegevoegd via het geïntegreerde aanzuigsysteem en kan onmiddellijk worden geblust zonder speciale constructie van de toevoerlijn. Het heeft onmiddellijk speciale voordelen voor snelle aanvallen of in geval van brand.

Dooft vlambranden
Bijna alle branden zijn driedimentionaa
l

F-500 EA is het blusmiddel bij uitstek voor alle driedimensionale branden en voor continue branden omdat het een combinatieblusmiddel is dat zowel de vlammen blust als het risico van herbranding minimaliseert.

Bluspoeder daarentegen zou de vlammen alleen doven als gevolg van heterogene remming en kon het risico van herontsteking niet voorkomen.

Blusschuim met zijn scheidende en bedekkende werking dient hoofdzakelijk om brandbare vloeistoffen te verbranden als tweedimensionale branden: Zwembadbranden, branden van tankbekers, ringoppervlakken in drijvende daktanks, om te blussen of te dekken als een veiligheidsmaatregel om te beschermen tegen ontsteking. Het koeleffect is van ondergeschikt belang. Het hangt ervan af of het zwaar, middelmatig of licht schuim is. Om schuim te doven, moet het het gehele oppervlak van een ontvlambare vloeistof bedekken. De waterhalftijd van schuim moet zo groot zijn dat het een gesloten plafond behoudt totdat verdere maatregelen om de ontvlambare vloeistof te absorberen en te verwijderen met succes zijn voltooid. Er zijn ook brandweerkorpsen die zwaar of middelmatig schuim gebruiken in geval van brand in motorvoertuigen. De blusmethode voor deze toepassing moet echter in twijfel worden getrokken en wordt daarom niet aangeleerd, omdat branden in motorvoertuigen meestal van klasse A zijn. Zonder discussie wordt algemeen aanvaard dat het verstandig is om geen driedimensionale branden met schuim te blussen.

F-500 EA is ook de voorkeursmethode voor vlam branden, die dankzij het SAFE-effect (inkapselingseffect) met relatief weinig blusmiddel zeer goed kunnen worden gedoofd door de ontvlambare vloeistof inert te maken. Het voordeel van de F-500 EA is ook de duurzaamheid van het blusresultaat. Afhankelijk van het type schuim, zou schuim tot 70% van de hoeveelheid schuim verbranden en, als het niet meer brandt, desintegreren als gevolg van de rusttijd in het water en dus niet langer een dampscherm vormen. Het is anders met F-500 EA, dat een stabiele emulsie vormt met de ontvlambare vloeistof, die zich na verloop van tijd alleen splitst (scheidt), afhankelijk van de dampdruk van de vloeistof. In dergelijke gevallen kan de vloeistofpool echter vervolgens worden bedekt met zwaar schuim, waarbij de emulsie vervolgens wordt bedekt, die het schuim veel minder vernietigt dan de oorspronkelijke ontvlambare vloeistof. Hier vult de F-500 EA het gebruik van blusschuim aan.

Compatibiliteit met conventionele schuimmiddelen
Beschermt acther aangebracht schuimdeken

Als een blusaanval met F-500 EA is uitgevoerd, kan vervolgens zonder problemen blusschuim worden aangebracht. Het bedekken van een extra oppervlak met schuim kan bijvoorbeeld als voordelig worden beschouwd om het risico op herontsteking verder te verminderen. Het aangebrachte schuim wordt niet vernietigd door de vorige blusaanval met F-500 EA, maar wordt beschermd omdat de ontvlambare vloeistof en F-500 EA een stabiele emulsie hebben gevormd en de producttemperatuur door het blusproces is verlaagd. De stabiliteit van het schuim blijft langer behouden. Als de blusaanval met F-500 EA werd voorafgegaan door een schuimaanval, zou het F-500 EA-watermengsel de schuimdeken vernietigen - net als spuiten met zuiver water.

Volledig bluseffect zelfs bij hoge temperaturen
De extreem hoge blusprestaties van F-500 EA zijn gebasseerd op het verampingseffect

In een brandkamer kunnen temperaturen tot 1100 graden Celsius worden verwacht onder normale omstandigheden. Dit is geen probleem voor de F-500 EA, omdat de F-500 EA actief in de brand tussenkomt als een actief blusmiddel en het bluseffect is gebaseerd op de verdamping van het F-500 EA-watermengsel. Een fase-overgang van vloeibaar F-500 EA-watermengsel naar gasvormige waterdamp is daarom gewenst, omdat wanneer 1 liter water verdampt, het meer dan 2500 kJ warmte aan het vuur onttrekt. Het samenspel van druppelgrootte - gegenereerd door holle straalbuizen voor optimale warmteoverdracht - en de opmerkelijke dampvorming bij 70 graden Celsius zorgen voor een intensieve warmtebinding. Tegelijkertijd verplaatst de gevormde waterdamp de zuurstof, die nodig is voor het verbranden van de vaste stoffen of de ontvlambare vloeistof. De fijne druppels water of de waterdampmoleculen die zich vormen, interageren met de reactieve gasvormige brandstofmoleculen of hun radicalen en veroorzaken dat de verbranding stopt (zogenaamd remmend effect). Onverbrande vloeistof combineert met het F-500 EA-watermengsel, dat de vloeibare deeltjes inkapselt en technisch een emulsie vormt die onder normale omstandigheden nauwelijks kan worden ontstoken (zogenaamd SAFE-effect). In dit opzicht is er ook bescherming tegen herbestemming. Hun radicalen en veroorzaken een beëindigingsreactie van de verbranding (zogenaamd remmend effect). Onverbrande vloeistof combineert met het F-500 EA-watermengsel, dat de vloeibare deeltjes inkapselt en technisch een emulsie vormt die onder normale omstandigheden nauwelijks kan worden ontstoken (zogenaamd SAFE-effect). In dit opzicht is er ook bescherming tegen herbestemming.

Schuim heeft een passief bluseffect en dat bij uitsluitend tweedimensionale branden van brandklasse B vanwege het scheidende effect en het bedekkende of isolerende effect. Schuim wordt niet alleen tijdens de verwijdering vernietigd, maar ook na de verwijdering. Schuim heeft een zelfvernietigend mechanisme en is vooral onstabiel wanneer het in een warme omgeving komt. Qua blussing spreekt men van de waterhalfwaardetijd van het schuim. Dit is de tijd waarin de helft van het water uit het schuim is ontsnapt, wat een maat is voor de stabiliteit van het schuim.

De beschermende deken van het schuim vernietigt zichzelf en wordt bovendien actief vernietigd in geval van brand door de omringende hitte van het vuur en contact met de ontvlambare vloeistof of hete vaste stoffen. Voor een blijvend bluseffect moet de reserve na expansie altijd beschikbaar zijn. Dit moet ook worden overwogen in verband met de logistiek erachter met al zijn inspanningen. In dergelijke gevallen zijn vaak extra eisen aan schuimmiddelen vereist.

Compatibilitet met blussysteemcomponenten
Veilig gebruik in brandbeveiligingssystemen

De componenten en processen die geschikt zijn voor gebruik in blussystemen met schuimmengsel kunnen ook worden gebruikt en zijn compatibel met de F-500 EA.

Het gebruik van F-500 EA in brandbeveiligingssystemen, die zijn ontworpen in overeenstemming met de erkende technische regels of de huidige stand van de techniek, is veilig voor goedgekeurde componenten voor sprinklerinstallaties, watersproeisystemen en brandbestrijdingssystemen als het systeem gescheiden is aan de drinkwaterzijde. Aangezien er geen significant verschil is in de viscositeit van het F-500 EA-watermengsel in vergelijking met water, is de viscositeit van het mengsel niet belangrijk.

Het F-500 EA-watermengsel moet worden behandeld als water, niet als schuim.

Lage kosten voor nieuwbouw en aanpassing van blussysteem
F-500 EA zorgt voor minder wateropslag, kleinere pompen en minder bluswater

De kosten voor het bouwen of ombouwen van blussystemen, bijvoorbeeld bij het gebruik van opslagruimten voor andere gevarenklassen of bij het uitbreiden van opslagruimten, kunnen in het algemeen aanzienlijk worden verlaagd door F-500 EA te gebruiken. Vanwege de effectiviteit van de F-500 EA kan brandbeveiliging grotendeels worden gegarandeerd met een lagere watertoevoer. De kosten voor grotere wateropslag, grotere pompen en leidingen, evenals grotere retentie van brandwater kunnen aanzienlijk worden verlaagd. Duidelijke voordelen zijn ook de lagere onderhoudskosten en de daaruit voortvloeiende schade in vergelijking met conventionele schuimblussystemen F-500 EA is pH-neutraal en heeft geen corrosiebevorderende eigenschappen in vergelijking met schuimmiddelen, er zijn geen plakken, aanslag en afzettingen in de systemen.

Een upgrade door retrofit van bluswaterzuiveringssystemen naar blussystemen met de toevoeging F-500 EA - voor een veel hoger koeleffect en dus een hogere blusprestatie - kan in het algemeen zonder problemen technisch worden uitgevoerd in een economisch redelijk kader. Kortom, het gebruik van een F-500 brandblussysteem is zinvol in gevallen waarin de brand moet worden gecontroleerd, de verspreiding ervan moet worden voorkomen en kleinere druppelgroottes gewenst zijn. Zogenaamde ESFR-sprinklersystemen zijn over het algemeen niet geschikt voor aanpassing achteraf, omdat hier een grote druppelgrootte vereist is.

Er zijn verschillende brandgevaren, verwachte brandgebeurtenissen en brandblussystemen. Een algemene verklaring kan nooit bindend worden gemaakt zonder de operationele veiligheid en effectiviteit van een later gebouwd systeem in gevaar te brengen. Elk individueel geval moet individueel worden gecontroleerd door een F-500 EA-specialist en expert.